Statut

STATUT 

ŻŁOBKA MONTESSORI AQQ

Żłobek Montessori AQQ w Słodkowie Kolonii zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) 2)Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367)

3) Niniejszego statutu.

4) Regulaminu organizacyjnego

§1 

Postanowienia ogólne

 

1. Siedziba Żłobka mieści się w Słodkowie Koloni przy ul. Topolowej 4.

2. Żłobek używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz w korespondencji nazwy:

Żłobek Montessori

AQQ

Julita Jarosz

ul. Topolowa 4, Słodków Kolonia

62-700 Turek

NIP 6681841949 REGON 300113261

3. Żłobek używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Żłobkiem kieruje Dyrektor.

5. Organizację wewnętrzną Żłobka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.

6. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem tygodniowej przerwy wakacyjnej ustalanej we wrześniu każdego roku szkolnego i podanej do informacji rodzicom/opiekunom.

7. Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia. W szczególnych przypadkach dziecko może przebywać w Żłobku do ukończenia 4 roku życia.

8. Żłobek jest przewidziany na 24 dzieci, zgrupowanych w jednym oddziale.

8. Na koszt utrzymania dziecka w Żłobku składają się opłata za pobyt, opłata za wyżywienie oraz dofinansowanie z budżetu gminy.

 

§3

 Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

 

1.Celem żłobka jest zorganizowanie opieki nad dziećmi od 1 do 3 lat.

2. Do zadań żłobka należy w szczególności:

a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
w wymiarze do 10 godzin dziennie,

b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy dla wieku dziecka,w szczególności:

 • rozwijanie motoryki, komunikacji językowej, zdolności manualnych, koordynacji, pamięci, percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • rozwijanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijanie w dziecku pozytywnego obrazu własnej osoby oraz umiejętności społecznych i poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) a także postawy patriotycznej,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się –poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • rozwijanie samodzielności dzieci (ubieranie się, jedzenie, toaleta)

d) zapewnienie wyżywienia zgodnego z normami fizjologicznymi dzieci w wieku 1 –3 lata,

e) dbanie o bezpieczeństwo dzieci,

f) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez informowanie o rozwoju psychofizycznym dziecka, żywieniu, pracy z dzieckiem i działaniach wspierających rozwój dziecka oraz poprzez podejmowanie wspólnych z rodzicami działań mających na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka i poprawę warunków pobytu dziecka w żłobku.

3. Zadania powyższe Żłobek realizuje poprzez:

a) Prowadzenie zajęć opiekuńczo –wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy do jego wieku.

b) Prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

c) Wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką pielęgniarską, udzielanie pomocy w nagłym zachorowaniu.

d) Współpracę z rodzicami w zakresie wychowania dziecka, pomaganie rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka.

e) Współdziałanie z podmiotami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

§4

Warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych
i dzieci niepełnosprawnych

 

1.Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

 • złożenie karty zapisu oraz uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej ustalonej w cenniku
 • podpisanie umowy cywilno-prawnej
 • złożenie karty informacyjnej o dziecku
 1. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka, o przyjęciu do Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do bezzwłocznego zgłoszenia o ewentualnej rezygnacji z miejsca w Żłobku.

3. Żłobek działa w godzinach od 6.30-16.30 w dni powszednie od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu
z personelem od 1roku życia do ukończenia 3 lat.

5. Możliwe jest przyjęcie do Żłobka dziecka z niepełnosprawnością.

6. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne. Płatności w każdym roku regulowane są cennikiem usług dostępnym w placówce.

7. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.

§5

Warunki przyjmowania dzieci na miejsce dzieci nieobecnych

 

 1. W żłobku przewiduje się przyjęcie dziecka na zastępstwo, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z dyrektorem placówki i podpisaniem umowy na czas określony.

 

§6

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku

 

1 .Czesne jest płatne miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto, wszelkie dane rodzice otrzymują podczas podpisania umowy.

2. Wysokość czesnego nie jest zależna od obecności dziecka w żłobku i w czasie trwania umowy jest bezwzględnie opłacana.

3. Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat w ciągu roku, o zmianie wysokości opłat Rodzice/Opiekunowie powiadamiani będą z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 

4. Żłobek zapewnia całodzienne wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową.

5. Koszt wyżywienia jest pokrywany przez Rodziców/Opiekunów. Odpłatność za catering
w każdym roku szkolnym określona jest w Cenniku znajdującym się w placówce.

6. Rodzice/Opiekunowie uiszczają płatność za catering po zakończeniu każdego miesiąca.

7. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice nie ponoszą kosztów wyżywienia za dni nieobecności, jeżeli nieobecność dziecka została zgłoszona.

8. Posiłki w określonych formach (słoiczki zamknięte fabrycznie, mleko matki dostarczone
w przeznaczonych do tego pojemnikach) mogą być przynoszone przez Rodziców/Opiekunów do żłobka. Personel sprawujący opiekę nad dzieckiem może odmówić podania posiłku dziecku, jeśli uzna, że jakość posiłku budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.

 

§7

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku

 

1. Rodzice/Opiekunowie mają prawo uczestniczyć z dziećmi w zajęciach otwartych
i adaptacyjnych.

2. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzają dziecko do Żłobka, pozostawiają je pod opieką personelu i nie przebywają z dziećmi w salach Żłobka oraz na placu zabaw.

3. W przypadku problemów z adaptacja dziecka w Żłobku, Rodzic/Opiekun w porozumieniu
z Dyrektorem może ustalić zasady przebywania Rodzica/Opiekuna w Żłobku wraz z dzieckiem.

Aktualności

Wprowadzenie nowych standardów ochrony małoletnich
Wprowadzenie nowych standardów ochrony małoletnich

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1606) w Niepublicznym Żłobku Montessori AQQ w Słodkowie Kolonii , są przygotowywane przez Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich, powołany Zarządzeniem nr 03/2024 Dyrektora Niepublicznego Żłobka […]

Statut przedszkola
Statut przedszkola

Z radością informujemy, że zakończyliśmy proces ujednolicenia naszych procedur i standardów. Wprowadzamy teraz na naszej stronie nowy status przedszkola, który odzwierciedla nasze zaangażowanie w zapewnienie najwyższej jakości edukacji i opieki. Zobacz statut

Ruszamy ze stroną www
Ruszamy ze stroną www

Z niezwykłą przyjemnością pragniemy zaprosić do wizyty na naszej stronie internetowej, prezentującej ofertę naszego żłobka , jego misję i cele. Mamy nadzieję, że informacje przedstawione na stronie, zachęcą Państwa do skorzystania z naszych usług. Zapraszamy !

Wszystkie aktualności